502 N. Sam Houston Odessa, TX 79761 (432)332-6091 (800)535-7874